Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka Jakuba Marka Kolowca świadczy pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin prawa:

Sprawy cywilne:
Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:
•prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
•prawa rzeczowego (m.in. służebności przesyłu, ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie) 
•spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek) 

Sprawy o błąd w sztuce lekarskiej:
Pomoc prawna w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej  obejmuje reprezentowanie osób fizycznych w procesach o błąd medyczny wraz z dochodzenie roszczeń związanych z powyższymi błędami oraz występowanie w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy osób wykonujących zawody lekarskie, jak i oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzonych


Sprawy karne:
•obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
•obrona w sprawach o wykroczenia
•pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego 
•reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego :
Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:
•rozwody
•separacje
•alimenty
•przysposobienie


Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:
•reprezentowanie klienta przez organami administracji publicznej
•przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
•przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
•zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym


Pomoc prawna dla przedsiębiorców i osób prawnych:
•prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa
•udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
•sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
•sporządzanie opinii prawnych
•udział w negocjacjach handlowych
•reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej